Üyelik Sözleşmesi


Bireysel/Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); “Hürriyet Mahallesi, Kadir Şen Sokak No:13, Bayat/Afyonkarahisar” adresinde mukim  Popüler Kültür Yayın/Medya/Reklam’ın Yönettiği ve sorumlu olduğu hayvanburada.com (bundan böyle kısaca "HAYVANBURADA" olarak anılacaktır) ile 
www.hayvanburada.com Portalına üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve hayvanburada.com Portalında yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

“Portal”: www.hayvanburada.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından ve mail sunucundan oluşan “HAYVANBURADA”nın “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”: “Portal”a erişen, görüntüleyen her gerçek veya her tüzel kişi.
“Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.
“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın,“Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “HAYVANBURADA”  tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan,kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “HAYVANBURADA”tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “HAYVANBURADA”gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

"Üyelik Sözleşmesi": “Portal”da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının “Üyelik Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiğionay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile“Portal”da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

"HAYVANBURADA Üyelik Hesabı": “Üye”nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekliolan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "HAYVANBURADA’ ya  talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre"ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

“HAYVANBURADA Hizmetleri” ("Hizmetler"): "Portal"içerisinde "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “HAYVANBURADA”tarafından sunulan uygulamalardır. "HAYVANBURADA", "Portal"içerisinde sunulan "Hizmetler"inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan"Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “Portal”dayayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video,rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

"HAYVANBURADA Arayüzü" : HAYVANBURADA ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "HAYVANBURADA Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “HAYVANBURADA”ya ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

HAYVANBURADA Veritabanı” : “Portal”dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “HAYVANBURADA'ya  ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

“Üye Sayfası”: "Üye"nin"Portal"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece "Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Üye"ye özel sayfa.

3. “Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı

İşbu“Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, "Portal"da sunulan “Hizmetler”in, bu“Hizmetler”den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve “Hizmetler”e ilişkin “HAYVANBURADA” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “HAYVANBURADA” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. Üyelik Şartları

4.1 "Portal"a üye olabilmek için reşit olmak ve “HAYVANBURADA” tarafından işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında geçiciolarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2 “HAYVANBURADA” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden,bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Üye"nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık halleri,“Üye”nin "HAYVANBURADA" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 “Üye", “Portal"da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “Portal”daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2 "Üye”, “HAYVANBURADA”nın yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Üye”lere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “HAYVANBURADA’ dan  her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Üye”nin “Portal”üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “HAYVANBURADA’ya  bildirimde bulunması, yargı yolunabaşvuracağını bildirmesi halinde; “Üye”nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini “HAYVANBURADA” ilgili tarafa verebilir.

5.1.3. "Üye"lerin, “HAYVANBURADA Üye sayfasına”na girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve"şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Üye"lerin ve/veya “HAYVANBURADA’nın  ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Üye” sorumludur.

5.1.4. "Üye", "Portal"dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Portal" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. "HAYVANBURADA","Üye" tarafından "HAYVANBURADA’ya iletilen veya"Portal" üzerinden “Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

5.1.5. "Üye", "HAYVANBURADA’nın yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak veyükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. “Üye” hukuka uygun amaçlarla"Portal" üzerinde işlem yapabilir. "Üye"nin,"Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  "Üye", "HAYVANBURADA’nın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dâhilinde bulunan resimleri,metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları,veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını,dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Portal"a yüklemeyeceğini; bu türeylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarakhaksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul vetaahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "HAYVANBURADA" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. “HAYVANBURADA”, “Üye”lerin sadeceilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “HAYVANBURADA arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veritabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunlarınbaşka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi,işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “HAYVANBURADA” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “HAYVANBURADA” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "HAYVANBURADA'nın  gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8. “Üye”, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili “HAYVANBURADA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk veyükümlülükten “HAYVANBURADA’nın i ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

5.2. "HAYVANBURADA’nın Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. "HAYVANBURADA", işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili"HAYVANBURADA Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi,işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi içingerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etmeyükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “HAYVANBURADA ”her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. "HAYVANBURADA","Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme;"Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri"Portal" kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "HAYVANBURADA",bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "HAYVANBURADA'nın  talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde "HAYVANBURADA" yapabilir. "HAYVANBURADA"tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecekzararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.3. "Portal" üzerinden, "HAYVANBURADA’nınkendi kontrolünde olmayan "Satıcı"lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncükişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veyaportallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler"Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "HAYVANBURADA"tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veyaişleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiğibilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliğitaşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilenportallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıylaerişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünlerveya bunların içeriği hakkında "HAYVANBURADA’nın herhangi bir sorumluluğuyoktur.

5.2.4. "HAYVANBURADA", "Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları,içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "HAYVANBURADA" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

5.2.5. "HAYVANBURADA’nın, "HAYVANBURADA"çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Portal”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini,doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6. Gizlilik Politikası

6.1 “HAYVANBURADA”,"Portal"da "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu “Üyelik Sözleşmesi” ve işbu “Üyelik Sözleşmesinde belirtilen Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “HAYVANBURADA” "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak  Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

6.2. “HAYVANBURADA”, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Üye” olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-mail adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları almak suretiyle sms, e-mail,site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Üye” ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kişisel veriler aynızamanda hayvanburada.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak,veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için “HAYVANBURADA’nın işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafındanişlenebilir ve kullanılabilir. “HAYVANBURADA’ nın belirtilen amaçlarla işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, Kullanıcıların kişiselverilerini iletmesine Kullanıcılar onay vermektedir.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

"Üye"ler,"hayvanburada" hizmetlerini, "HAYVANBURADA" bilgilerini ve"HAYVANBURADA’nın telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek,paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "HAYVANBURADA’nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "HAYVANBURADA"tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "HAYVANBURADA’nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

8. “Üyelik Sözleşmesi” Değişiklikleri

"HAYVANBURADA",tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda "Portal"da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, “Portal”da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler

Hukukenmücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "HAYVANBURADA" işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etmeveya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "HAYVANBURADA"için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya  bu durumlar için "HAYVANBURADA’ dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişimsorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrikkesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "HAYVANBURADA’nın  gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarakyorumlanacaktır.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu“Üyelik Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Üyelik Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Afyonkarahisar  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. "HAYVANBURADA" Kayıtlarının Geçerliliği

"Üye",işbu “Üyelik Sözleşmesi”nden doğabilecek ihtilaflarda "HAYVANBURADA’nın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının,ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,"HAYVANBURADA’nın yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Yürürlük

İşbu“Üyelik Sözleşmesi” ve “Üyelik Sözleşmesi”yle atıfta bulunulan ve “Üyelik Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile “Portal”da yer alan kurallar ve şartlar, "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 

13. “Üyelik Sözleşmesi”nin Ekleri

13.1 “Üye” “Portal”da yayınlanan şartlar ve kuralların, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını, “Üye” olarak “Üyelik Sözleşmesi” ile eklerine” ve “Portal”da yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.