Kullanım Koşulları


Kullanım ve Koşullar

1. KULLANIM KOŞULLARI

www.hayvanburada.com  alan/domain adlı internet sitesini kullanmak için; öncelikle lütfen aşağıda yazılı koşulları dikkatlice okuyunuz. www.hayvanburada.com internet sitesini (bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, ve içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”n da belirtilen ve “Portal” da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Portal”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi/süremeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen "Portal"ı kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1. İşbu “Portal”ın sahibi/Sorumlusu/Yöneticisi “Hürriyet mahallesi, Kadir Şen Sokak, No:13 Bayat, AFYONKARAHİSAR” adresinde mukim Popüler Kültür Medya/Yayın/Reklam (bundan böyle kısaca "HAYVANBURADA" olarak anılacaktır) dır. “Portal”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3.maddesinde belirtilen hizmetler, “HAYVANBURADA” tarafından sağlanmaktadır.

1.2. "HAYVANBURADA" işbu“Kullanım Koşulları”nı, “Portal”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i,  "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “PORTAL” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nıve "HAYVANBURADA" tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “PORTAL”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. TANIMLAR

“Portal”: www.hayvanburada.com isimli alan/domain adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “HAYVANBURADA’nın “Hizmet”lerini sunduğuinternet sitesi.

“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan“Kullanıcı”.

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğruve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “HAYVANBURADA”tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “HAYVANBURADA” tarafından reddedilebilir veyaek şart ve koşullar talep edilebilir. “HAYVANBURADA” gerekli görmesi halinde“Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

"HAYVANBURADA Üyelik Hesabı": Üye’nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "HAYVANBURADA’ya  talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği,kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Portal"üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

“HAYVANBURADA Hizmetleri” ("Hizmet"): "Portal"içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş veişlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “HAYVANBURADA” tarafından sunulan uygulamalardır. "HAYVANBURADA", "Portal" içerisinde sunulan "Hizmet"lerin de dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili"Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan"Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da  yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya,resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel ve benzer imgeler.

"HAYVANBURADA Arayüzü" : HAYVANBURADA ve "Üye"lertarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesive "HAYVANBURADA Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla"Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “HAYVANBURADA”na ait olantasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

HAYVANBURADA Veritabanı” : “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “HAYVANBURADA’yaait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır

3. HAYVANBURADAHİZMETLERİ

3.1. " HAYVANBURADA ", "Üye"ler tarafından " HAYVANBURADAVeritabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle "HAYVANBURADA Veritabanı" üzerinden "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. " HAYVANBURADA ", “Portal” içerisinde"Kullanıcı”ların, "Üye" ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerinisağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.3. " HAYVANBURADA ", “Portal” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlamahizmetlerini sunmaktadır.

3.4. " HAYVANBURADA ", “Portal” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “Portal”dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. " HAYVANBURADA", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

4. HAYVANBURADA PORTALIKULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “HAYVANBURADA ‘nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. “Portal”, "Üye"ler tarafından " HAYVANBURADA Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. " HAYVANBURADA ", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla “HAYVANBURADA‘nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardanötürü “HAYVANBURADA hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını“Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

4.3. "KULLANICI" “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri,metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları,veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı,dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi birticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt  etmektedir.

4.4. "Kullanıcı"lar “Portal” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, " HAYVANBURADA"nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini,mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini,mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini,yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici,fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. "Kullanıcı"lar, “Portal” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya " HAYVANBURADA ‘nın amacınauygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.

4.6. " HAYVANBURADA ", yer sağlayıcılığı, İstanbul Hosting tarafından sağlanmaktadır

4.7. " HAYVANBURADA ", "Kullanıcı" bilgilerini  kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerindetasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimfaaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmakamacıyla kullanabilir. " HAYVANBURADA " aynı zamanda;kullanıcının IP adresi, “Portal”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domaintipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki  değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarlakullanabilir. hayvanburada.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalaryapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, HAYVANBURADA’in işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bufirmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasınaKullanıcı onay vermektedir.

4.8. HAYVANBURADA, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanmave kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonrabu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde,kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir.Ayrıca Google, AFS reklamlarının HAYVANBURADA’nın yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile webişaretleri kullanabilir.

4.9. “Portal” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "HAYVANBURADA'nın“ Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesihukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "HAYVANBURADA’nın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. HAYVANBURADA”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “HAYVANBURADA Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup,bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi,değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “HAYVANBURADA” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “HAYVANBURADA”tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; " HAYVANBURADA’nın talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.11. "Portal"in bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma,değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması,"Portal"in iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da  sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler,örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb."screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya damanuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "Site"nin ve"Portal"deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; " HAYVANBURADA ‘nınher tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “HAYVANBURADA”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucuoluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.12. “Portal”de verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde  oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “HAYVANBURADA ‘nıns orumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

5. FİKRİ MÜLKİYETHAKLARI

Bu “Portal” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Portal”ın (sınırlı olmamak kaydıyla "HAYVANBURADA Veritabanı", " HAYVANBURADA Arayüzü",tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte" HAYVANBURADA ‘nin  telifhaklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) " HAYVANBURADA ‘a aitve/veya " HAYVANBURADA  "tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır."Kullanıcı"lar, " HAYVANBURADA " hizmetlerini," HAYVANBURADA  "bilgilerini ve " HAYVANBURADA ‘nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak,sergilemek veya başkasının " HAYVANBURADA ‘nin  hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları"dahilinde " HAYVANBURADA " tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde " HAYVANBURADA telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde " HAYVANBURADA tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde " HAYVANBURADA "; "HAYVANBURADA " hizmetleri, " HAYVANBURADA "bilgileri, " HAYVANBURADA " telif haklarına tabi çalışmaları," HAYVANBURADA " ticari markaları, " HAYVANBURADA "ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. KULLANIM KOŞULLARINDADEĞİŞİKLİKLER

" HAYVANBURADA ", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu"Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “Portal”da ilan ederekdeğiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu"Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde " HAYVANBURADA ‘nın herhangi birtazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafınmakul kontrolü haricinde ve " HAYVANBURADA ‘nın  gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza,elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

8. UYGULANACAK HUKUK VEYETKİ

İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu"Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayıdoğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Afyonkarahisar Mahkemeleri  ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu "Kullanım Koşulları" " HAYVANBURADA "tarafından “Portal”de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer."Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Portal”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.